Kategoria: Geografia turystyki międzynarodowej

INNA REAKCJA POPYTU

Inna jest reakcja popytu w zakresie standardowych ofert turystycznych, które cechuje wysoka elastyczność cenowa, a inna na dobra turystyczne o charakterze unikatowym. Wysoka cena potwierdza ich unikalny charakter. Jest znaną prawid­łowością zmniejszanie elastyczności cenowej popytu turys­tycznego w przypadku przechodzenia turystyki ze sfery dóbr o    charakterze luksusowym do dóbr powszechnego użytku. Przewiduje się, że w przyszłości rola cen jako czynnika kształtującego wielkość i strukturę popytu będzie malała na rzecz jakości usług i atrakcyjności wyjazdu. Generalnie popyt turystyczny cechuje wysoka elastyczność dochodowa. Są to zmiany wielkości popytu turystycznego w zależności od zmian wielkości dochodów.

Witaj na moim turystycznym blogu! Jestem Agnieszka i jestem podróżnikiem. Moje wpisy to relacje z wielu podróży. Znajdziesz tutaj wiele porad jak tanio i bezpiecznie zwiedzać świat oraz jakie zakątki świata wybrać, aby Cię zachwyciły. Zapraszam do zostawienia śladu po sobie w komentarzach 🙂

WYSTĘPUJĄCE PRAWIDŁOWOŚCI

Prawidłowość ta występuje także na rynku turystycznym, ale często ujawnia się w specyficzny sposób. Może nie wykazywać elastyczności cenowej popyt w za­kresie turystyki konferencyjnej, służbowej, kongresowej, co wynika z konieczności zapewnienia odpowiedniego stan­dardu pobytu oraz wiąże się z faktem, że najczęściej kosztów tych nie pokrywają bezpośrednio osoby wyjeż­dżające.W czasie wyjazdów urlopowych na skutek zmiany otocze­nia, warunków, sposobu spędzania czasu — przy założeniu, że wydatki mają zapewnić realizację celu wyjazdu, przyjemnego i atrakcyjnego pobytu — zmniejsza się ich racjonalność, zwiększa swoboda podejmowania nawet obiektywnie nierac­jonalnych decyzji zakupu.

Witaj na moim turystycznym blogu! Jestem Agnieszka i jestem podróżnikiem. Moje wpisy to relacje z wielu podróży. Znajdziesz tutaj wiele porad jak tanio i bezpiecznie zwiedzać świat oraz jakie zakątki świata wybrać, aby Cię zachwyciły. Zapraszam do zostawienia śladu po sobie w komentarzach 🙂

EKONOMICZNE WYZNACZNIKI POPYTU

Ekonomiczne wyznaczniki popytu turystycznego są jed­nakowe dla wszystkich rynków. Podstawowymi czynnikami kształtującymi wielkość popytu są ceny produktów i dochody konsumentów. Jednakże w coraz większym stopniu wzrasta oddziaływanie na popyt turystyczny innych, pozaekonomicz­nych determinant popytu. Należą do nich: industrializacja i zanieczyszczenie środowiska, dbałość o zdrowie i jakość życia, kształtujący się nowy model konsumpcji społecznej, cechy osobowości, gęstość zaludnienia, ilość czasu wolnego, moda, tradycje, kultura, stabilizacja polityczna itp. W warun­kach rynkowych elastyczność cenowa popytu wyraża się
w tym, że jeśli cena produktu rośnie, wielkość sprzedaży spada, a jeśli cena spada, to ilość sprzedanego dobra rośnie.

Witaj na moim turystycznym blogu! Jestem Agnieszka i jestem podróżnikiem. Moje wpisy to relacje z wielu podróży. Znajdziesz tutaj wiele porad jak tanio i bezpiecznie zwiedzać świat oraz jakie zakątki świata wybrać, aby Cię zachwyciły. Zapraszam do zostawienia śladu po sobie w komentarzach 🙂

POPYT TURYSTYCZNY

Popyt turystyczny cechuje kompleksowość. Wy­nika ona z faktu, że turysta zgłasza zapotrzebowanie na określony pakiet usług. Są to najczęściej usługi transportowe, noclegowe, żywieniowe, przewodnickie itp. Każdy z tych rodzajów usług wytwarzany jest przez innego producenta. Ponadto turysta może korzystać w czasie jednego wyjazdu z usług różnych przewoźników, różnych jednostek żywienio­wych, nocować w różnych obiektach itp. Podobnie turysta może nabywać pojedyncze usługi. W przypadku popytu na kompleks usług konieczne są usługi pośrednictwa i organizacji podróży. Funkcje te pełnią biura podróży lub tour operatorzy.

Witaj na moim turystycznym blogu! Jestem Agnieszka i jestem podróżnikiem. Moje wpisy to relacje z wielu podróży. Znajdziesz tutaj wiele porad jak tanio i bezpiecznie zwiedzać świat oraz jakie zakątki świata wybrać, aby Cię zachwyciły. Zapraszam do zostawienia śladu po sobie w komentarzach 🙂